Dekada harmonizacji w prawie ochrony środowiska

Dostępność: dostępny

Nr produktu: kl-0014

W sklepie dodano: 10 października 2014

udostępnij

Cena: 30,00

Do koszyka
Dekada harmonizacji w prawie ochrony środowiska

 Redakcja: Maciej Rudnicki, Anna Haładyj, Kamila Sobieraj

Treść

Przedmowa
UWARUNKOWANIA PRAWNE UMOŻLIWIAJĄCE WDRAŻANIE I STOSOWANIE PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA
Dysharmonizacja polskiego prawa ochrony środowiska z prawem unijnym na wybranych przykładach
Wybrane zagadnienia orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie ochrony środowiska
Ochrona środowiska w unijnym i polskim prawie telekomunikacyjnym
Zasada zrównoważonego rozwoju w prawie Unii Europejskiej - wybrane problemy
Skarga powszechna w prawie ochrony środowiska
Wdrażanie unijnego prawa ochrony środowiska w Polsce w latach 2001-2011
Zasady ogólne prawa ochrony środowiska. Porównanie ujęcia polskiego i rosyjskiego
Przemiany prawa ochrony środowiska a prawo do środowiska
WYBRANE INSTRUMENTY ADMINISTRACYJNOPRAWNE - STAN WDRAŻANIA I SKUTECZNOŚĆ STOSOWANIA PRAWA
Nowe instrumenty administracyjnoprawne w ochronie środowiska
Prawne aspekty przygotowania i realizacji w Polsce projektów demonstracyjnych typu CCS w kontekście składowania CO2
Ocena skuteczności systemu zarządzania środowiskowego jako instrumentu prawa ochrony środowiska na przykładzie EMAS
Implementacja unijnych przepisów w zakresie handlu przydziałami do emisji. Uwagi de lege ferenda
Nowe instalacje wytwórcze energii elektrycznej w ramach wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów od 2013 r.
Dekada praktycznej realizacji uregulowań prawnych w zakresie ochrony środowiska Unii Europejskiej w Polskim Koncernie Naftowym Orlen SA
"Zasada wzajemnej zgodności" - nowy instrument ochrony środowiska
Instrumenty planistyczne gospodarki wodnej w świetle dyrektywy ramowej 2000/60/WE
Ekoinfonet - nowe narzędzie wdrażania unijnych norm prawnych przez Inspekcję Ochrony Środowiska
Ochrona gleby w prawie unijnym. Transpozycja, stosowanie, perspektywy
Wybrane problemy dotyczące implementacji prawa Unii Europejskiej z zakresu ochrony środowiska przed hałasem
Polityka energetyczna Unii Europejskiej w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu
WYBRANE INSTRUMENTY EKONOMICZNE I RYNKOWE - STAN WDRAŻANIA I SKUTECZNOŚĆ STOSOWANIA PRAWA
Obligacje przychodowe oraz leasing jako źródło fi nansowania zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego związanych z ochroną środowiska
Wdrażanie instrumentów rynkowych prawa ochrony środowiska
Przyrodnicze, ekonomiczne i prawne przesłanki i bariery opłacalności wytwarzania w Polsce energii ze źródeł odnawialnych
Wybrana bibliografia

Rok wydania

2011

Wydawnictwo:

KUL

Liczba stron:

466

Format:

17x24 cm

ISBN:

978-83-7702-319-8

Oprawa:

twardaŁadowanie...