Fitosocjologia stosowana w ochronie i kształtowaniu ...

Dostępność: dostępny w ok. 5 dni roboczych

Nr produktu: 4770/sg/0022

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 61,00

Do koszyka

Polecamy również

Fitosocjologiczne uwarunkowania ochrony

Fitosocjologiczne uwarunkowania ochrony

Fitosocjologiczne uwarunkowania ochrony przyrody Beskidu Śląskiego (Karpaty Zachodnie)

Cena: 42,00
Kodeks nomenklatury fitosocjologicznej

Kodeks nomenklatury fitosocjologicznej

Drugie wydanie Kodeksu zostało przygotowane przez Komisję Nomenklatury Międzynarodowego Stowarzyszenia ...

Cena: 7,40
Rośliny zbiorowisk trawiastych

Rośliny zbiorowisk trawiastych

Ruń użytków rolnych składa się z wielu gatunków roślin. Występują w niej trawy ...

Cena: 27,90
Fitosocjologia stosowana w ochronie i kształtowaniu krajobrazu

Autorzy: Czesław Wysocki, Piotr Sikorski

wydanie III poprawione i uzupełnione

Treść

1. Wprowadzenie
2. Szata roślinna jako komponent środowiska przyrodniczego
2.1. Florystyczne ujęcie szaty roślinnej
2.2. Fitosocjologiczne ujęcie szaty roślinnej
3. Metody opisu i klasyfikacji zbiorowisk roślinnych
3.1. Wykonywanie zdjęć fitosocjologicznych
3.2. Wyróżnianie jednostek fitosocjologicznych
4. Podział geobotaniczny Polski
5. Charakterystyka wybranych zbiorowisk roślinnych Polski
5.1. Zbiorowiska leśne i zaroślowe
5.1.1. Lasy łęgowe i zarośla wiklin dużych dolin rzecznych (Salicetea purpureae)
5.1.2. Olsy i zarośla łozowe (Alnetea glutinosae)
5.1.3. Zbiorowiska mezo- i eutrofi cznych lasów liściastych (Querco-Fagetea)
5.1.4. Lasy iglaste – bory (Vaccinio-Piceetea)
5.1.5. Lasy mieszane na siedliskach ubogich i kwaśnych (Quercetea robori-petraeae)
5.1.6. Zbiorowiska mezofilnych zarośli (Rhamno-Prunetea)
5.2. Zbiorowiska wodne i przywodne
5.2.1. Roślinność wodna (Potametea, Lemnetea, Litorelletea)
5.2.2. Roślinność przywodna (Phragmitetea, Oxycocco-Sphagnetea, Scheuchzerio-Caricetea nigrae)
5.3. Zbiorowiska trawiaste i ziołoroślowe
5.3.1. Murawy wydm nadmorskich (Ammophiletea)
5.3.2. Murawy solniskowe (Thero-Salicornietea, Asteretea tripolium)
5.3.3. Murawy galmanowe (Violetea calaminariae)
5.3.4. Murawy napiaskowe (Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis)
5.3.5. Łąki i pastwiska wilgotne i świeże (Molinio-Arrhenatheretea)
5.3.6. Murawy i ziołorośla wysokogórskie (Seslerietea variae, Juncetea trifidi, Betulo-Adenostyletea)
5.3.7. Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea)
5.3.8. Murawy bliźniczkowe i wrzosowiska (Nardo-Callunetea)
5.3.9. Ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe (Trifolio-Geranietea sanguinei)
5.4. Zbiorowiska synantropijne
5.4.1. Zbiorowiska jedno- i dwuletnich roślin segetalnych i ruderalnych (Stellarietea mediae)
5.4.2. Zbiorowiska wieloletnich roślin ruderalnych (Artemisietea vulgaris, Epilobietea angustifolii, Agropyretea intermedio-repentis)
6. Dzisiejsza potencjalna roślinność naturalna
7. Inne metody podziału szaty roślinnej w Polsce
7.1. Typologia leśna
7.2. Typologia łąkarska
8. Ogólne zasady kartowania zbiorowisk roślinnych
8.1. Mapy roślinności rzeczywistej
8.2. Mapy dzisiejszej potencjalnej roślinności naturalnej
8.3. Mapy kompleksów i krajobrazów roślinnych
9. Wykorzystanie fitosocjologii w ochronie i kształtowaniu krajobrazu
9.1. Fitoindykacja
9.1.1. Szata roślinna jako wskaźnik warunków środowiska przyrodniczego
9.1.2. Szata roślinna jako wskaźnik antropogenicznych przekształceń środowiska przyrodniczego
9.2. Fitosocjologiczne podstawy waloryzacji przyrodniczej
9.3. Roślinność a rekreacja
9.3.1. Atrakcyjność szaty roślinnej dla rekreacji
9.3.2. Odporność szaty roślinnej na użytkowanie rekreacyjne
9.4. Kształtowanie doborów roślinnych
9.4.1. Dobory roślin rodzimych
9.4.2. Dobory roślin obcego pochodzenia
9.4.3. Dobory roślin specjalnego przeznaczenia
10. Wykaz zespołów roślinnych zamieszczonych w podręczniku
11. Literatura

Rok wydania

2014

Wydawnictwo:

SGGW

Liczba stron:

504+52

Format:

17x24 cm

ISBN:

978-83-7583-094-1

Oprawa:

twarda

Inni kupili:
Rośliny dalekiej Azji Rośliny dalekiej Azji

Książka ta jest przewodnikiem botanicznym po fascynującym świecie roślin obszaru południowej Azji

Cena: 77,90 Więcej Do koszyka
Zanim zginą maki i kąkole... Zanim zginą maki i kąkole...

Publikacja jest "mini-monografią chwastów polnych"

Cena: 10,00 Więcej
Osobliwości świata roślin Osobliwości świata roślin

Patrząc na otaczające nas rośliny, często nie dostrzegamy ich wyjątkowości...

Cena: 17,9022,00 zł Więcej Do koszyka
Ładowanie...