Inżynieria procesowa w ochronie... NT 21

Dostępność: dostępny

Nr produktu: uo-0013

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 20,00

Do koszyka
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. Nauki Techniczne, z. 21: Inżynieria procesowa w ochronie środowiska,  Andrzej Gawdzik (red.)

Treść

Izotopy gamma - promieniotwórcze w profilach glebowych rezerwatu Lesisko.
Bioługowanie polskich łupków miedzionośnych.
Możliwości aproksymacji wyników eksperymentu funkcją ekspotencjalną.
Adekwatność modelu matematycznego na przykładzie wahadła matematycznego.
Numeryczne rozwiązywanie obwodów elektrycznych nieliniowych.
Tlenek etylenu - technologia nie uprzywilejowanej reakcji.
Dehydrochlorowanie PVC degradacja polienów.
Wpływ technologii uprawy wieloletniego odłogu na aktywność biologiczną gleby i plonowanie owsa i kukurydzy.
Zależność pomiędzy energią, ekonomią i emisją zanieczyszczeń w małej i dużej energetyce.
Analiza rozwoju szczelin korozji naprężeniowej.
Aktywność mutagenna zanieczyszczeń atmosfery na obszarze silnie zdegradowanym.
Komputerowe laboratorium oczyszczania ścieków i doczyszczania wody.
Struktury radialne fluidyzacji.
Zastosowanie fosforanów sodowych do obniżenia palności spienionych tworzyw poliuretanowych.
Zastosowanie symulacji jakościowej w procesie wyboru wariantu obiektu technicznego na przykładzie zbiorników kanalizacyjnych.
Energia - wpływ na człowieka i środowisko.
Nowa technologia hydrorafinacji baz olejowych.
Ocena stopnia skażenia gleby substancjami ropopochodnymi przy użyciu baterii testów toksykologicznych.
Funkcjonowanie instrumentów prawno-administracyjnych ochrony środowiska w praktyce.
Świadomość ekologiczna na temat linii przemysłowej Dobrzeń-Wielopole w lokalnych społecznościach Opolszczyzny.
Wibracyjne silniki wiatrowe.
Rolnictwo ekologiczne w województwie opolskim.
Pamięć genetyczna.

Utylizacja odpadów z tworzyw sztucznych na przykładzie firmy "Wibo-recykling" w Mielcu.
Ekologiczna metoda oczyszczania powierzchni suchym lodem.
Zastosowanie stali ferrytyczno-austenitycznych do produkcji aparatów spawanych w przemyśle chemicznym.
Stan środowiska w mieście Bieruń i działania w zakresie jego poprawy.
Plonowanie odmian pszenicy w warunkach upraw ograniczających zmiany środowiska glebowego.
Perspektywy zastosowania  ogniw paliwowych.
Techniczne możliwości pozyskiwania energii z biomasy.
Badania efektywności pracy komory osadu czynnego.
Alternatywna metoda regulacji intensywności napowietrzania w procesie biologicznego oczyszczania ścieków opartego na technologii SYMBIOTM.
Wpływ prędkości przepływu ścieków mleczarskich na proces ich samooczyszczania podczas przepływu przez populacje makrohydrofitów.Ładowanie...