Inżynieria procesowa w ochronie... NT 22

Dostępność: dostępny

Nr produktu: uo-0012

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 16,00

Do koszyka
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. Nauki Techniczne, z. 22: Inżynieria procesowa w ochronie środowiska,  Andrzej Gawdzik (red.)

Treść

Wpływ skażeń czarnobylskich na poziom promieniowania gamma w glebie leśnej.
Fuzja flotacji i bioługowania w procesie wzbogacania polskich rud miedzionośnych.
Równanie wzrostu Solowa - rozwiązania analityczne i numeryczne.
Adekwatność modelu matematycznego i fizycznego.
Komputerowa wspomaganie opracowania charakterystyk elementów automatyki.
The Oxides of vanadium with admixtures LiO2 as catalyst of oxygenic electrode of fuell cell.
Recykling surowcowy PVC wpływ poliwęglanów opartych na bisfenolu A (BPA-PC) oraz politereftalanu etylenu (PET) na pirolizę PVC.
Wpływ nierównomierności rozdziału gazu w komórkach odpylaczy elektrostatycznych na poziom ich niezawodności i wielkość emisji pyłów.
Kształtowanie się polityki ochrony środowiska w Polsce i jej wpływ na stan środowiska.
Przyczynek do oceny odporności korozyjnej i zmęczeniowej stopów aluminium w 3% roztworze NaCl.
Zanikanie ogniwa galwanicznego przy obniżeniu pH roztworu.
Wybrane aspekty rozwoju technologii BPA.
Wpływ przestrzeni międzynarodowej na transport wilgoci w układzie ziarno wilgotne - sorbent.
Zasady bilansowania ekologicznego w metodzie LCA.
Uprawa roślin energetycznych jako forma aktywizacji środowisk wiejskich.
Biochemiczny monitoring odcieków glebowych zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi.
Technologie przetwarzania odpadów szkła laminowanego i opakowaniowego stosowane w Polsce.
Leukemia a pole elektromagnetyczne w świetle badań europejskich.
Mechanizmy oddziaływania pól elektromagnetycznych na człowieka.
Optymalizacja konstrukcji aeratora wykorzystującego energię porywów wiatru.
Różnice i podobieństwa w świadomości ekologicznej mieszkańców wybranych gmin województwa opolskiego.
Transport wilgoci między wilgotnym i suchym ziarnem pszenicy w warunkach konwekcji naturalnej oraz podczas aktywnego wietrzenia złoża.
Świadomość ekologiczna mieszkańców jako determinata realizacji celów zrównoważonego rozwoju.
Automatyzacja, sterowanie i monitoring systemów zaopatrzenia w wodę.
Zarządzanie SDW sieci wodociągowej Białegostoku w matematycznym ujęciu.
Z praktyki występowania zmęczenia korozyjnego w stopach tytanu.
Wpływ sposobów formowania warstwy wierzchniej tytanu i jego stopów na wytrzymałość zmęczeniową w środowiskach korozyjnych.
Wskaźniki jako narzędzia polityki ochrony środowiska.
Centrum zagospodarowania odpadów komunalnych jako przykład ekoinnowacji procesowej.
Ładowanie...