Ochrona środowiska i zasobów naturalnych

Dostępność: dostępny

Nr produktu: io-p-0033

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 28,00

Do koszyka
Ochrona środowiska i zasobów naturalnych 38

Treść

Zastosowanie komór osadczych do odpylania gazów z procesu suszenia kauczuku w firmie Synthos Dwory Sp. z o.o.


Instrumenty ekonomiczne ochrony środowiska - ich rola i znaczenie w dążeniu do zrównoważonego rozwoju.


Zagrożenia środowiska wodnego w świetle mapy hydrograficznej Polski w skali 1:50000.


Kofermentacja bioodpadów komunalnych i osadów ściekowych.


Wpływ zagospodarowania terenu, w tym urbanizacji, na stężenie głównych jonów w wodach rzeki Śilnicy i Sufragańca (Kielce).


Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa w zapobieganiu zanieczyszczeniu i degradacji środowiska przyrodniczego


Wykorzystanie protein do określania efektywności dezintegracji osadu czynnego recylkulowanego w procesie kawitacji hydrodynamicznej.


Zawartość kadmu, ołowi i cynku oraz anatomia liści brzozy zastosowanej do obudowy odpadów z flotacyjnego wzbogacania rur cynkowo-ołowiowych.


Ujednolicenie systemów zarządzania środowiskowego substancjami niebezpiecznymi.


Ochrona środowiska przyrodniczego obszarów górskich w planowaniu miejscowym.


Zanieczyszczenie powietrza przez koksownie śląskie  w latach 1900-2000.


Ocena skuteczności trzcinowej oczyszczalni ścieków w świetle wymogów dla jakości zrzutu (na przykładzie obiektu w Inwałdzie).


Transformacja parametrów fizykochemicznych wód płynących w zbiornikach przepływowych.


Stopień zakwaszenia opadów atmosferycznych w pobliżu Kęt (Polska Południowa).


Analiza zmienności przestrzennej składu granulometrycznego nadkładu mineralnego na zrekultywowanym osadniku posodowym w Krakowie z wykorzystaniem metody krigingu.


Wykorzystanie chromatografii jonowej dla potrzeb rutynowej analizy chloranów (III) i chloranów (V) w wodach przeznaczonych do spożycia.


Rozkład przestrzenny ditlenku siarki w okresie grzewczym 2005/2006 na obszarze Staconki (Bielsko Biała).


Ekosystemy zależne od wód jako element charakterystyki części wód podziemnych.


Wpływ turystyki na stan środowiska przyrodniczego w otoczeniu schronisk górskich na terenie Bieszczadzkiego PN.


Kierunki zmian w środowisku przyrodniczym związane z działalnością poeksploatacyjną na obszarze dzielnic Sobięcin i Gaj w Wałbrzychu w kontekście planów zagospodarowania przestrzennego.


Zastosowanie bioreaktora UASB do współoczyszczania odcieków ze składowiska komunalnego ze ściekami syntetycznymi obciążonymi ładunkiem zanieczyszczeń organicznych.


Renaturyzacja terenów poeksploatacyjnych na torfowisku niskim koło Żarnowca (woj. śląskie).


GPS jako narzędzie obiektywnego lokalizowania odpadów w strefie miejskiej.

Wpływ wieloletnich zmian drzewostanu na obecną strukturę przestrzenną i skład gatunkowy naziemnej warstwy mszystej w płacie zespołu Abiettetum polonicum.

Przepływy gwarantowane potoku Cięcinka w warunkach antropopresji.

Znaczenie konsultacji społecznych w procesach inwestycyjnych związanych z rozwojem energetyki oraz przy wprowadzaniu nowych technologii.

Wybrane metody zagospodarowania osadów ściekowych powstający w komunalnych oczyszania ścieków.

Analiza przydatności do picia wód źródeł Zimnika i Czarnej w Beskidzie Śląskim.

Wstępna ocena odwadniania drogi nr 4 na odcinku Kraków - Bochnia.

Wykorzystanie metody 3D  fotogrametrii do określania struktury powierzchni warstwy mszystej.

Biologiczne oczyszczanie ścieków w obecności fenoli.

Charakterystyka muraw kserotermicznych a Kotlinie Żywieckiej. (zewnętrzne Karpaty Zachodnie).

Sposoby oczyszczania małych ilości ścieków na terenach górskich bez centralnej kanalizacji.

Ocena możliwości zastosowania liczby bonitacyjnej (LB) w diagnozie siedlisk leśnych kształtujących się na wybranych obiektach pogórniczych zrekultywowanych dla leśnictwa.

Możliwości usuwania fosforu organicznego ze ścieków przemysłowych.

Wartości stężeń struktur azbestowych w powietrzu na osiedlach mieszkaniowych w Katowicach.

Warunki termiczno wilgotnościowe w kościele we Frydmanie w roku 2006.

Wpływ dodatków organicznych na retencje wodną wybranych odpadów przemysłowych.

Zastosowanie wybranych biotestów do oceny toksyczności sinicowych zakwitów wód.

Badania fizykochemiczne wód podziemnych Beskidów w okolicach Bielska-Białej i ich interpretacja przy pomocy metod sztucznej inteligencji.

Zastosowanie ciągłej analizy przemysłowej z detekcjąspektrotometryczną do oznaczania cyjanków w próbkach środowiskowych.

Ocena jakości chemicznej osadów dennych wybranych małych zbiorników wodnych.

Możliwość poprawy jakości powietrza przez gazyfikacje osiedla Powstańców Śląskich Bis w Pszczynie.

Analiza właściwości fizycznych i chemicznych warstwy izolacyjnej na zrekultywowanach osadnikach posodowych byłych Krakowskich Zakładów Sodowych Solvay.

Wpływ działań renaturyzacyjnych zmian powierzchni torfowiska "Międzyrzeki" (Roztoczański PN) na lokalną populację wątrobowca Cladopodiella fluitans.

Zapylenie powietrza (PM10) terenu "Uroczysko Zamek Czorsztyn" w Pienińskim PN w okresie zimowym 2007-2008.

Wzorce rozmieszczenia bogactwa oraz różnorodności gatunkowej porostów i mszaków w Dentario enneaphyllidiss - fagetum na górze Chojnik (Karkonoski PN)
Ładowanie...