Ochrona środowiska i zasobów naturalnych

Dostępność: dostępny

Nr produktu: io-p-0035

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 28,00

Do koszyka
Ochrona środowiska i zasobów naturalnych 39

Treść

Metale szlachetne w środowisku naturalnym i metody ich oznaczania.


Kadm w surowcach mineralnych Polski i jego potencjalna emisja do środowiska.


Thallium in environment.


Zmienność przestrzenna całkowitej zawartości rtęci w poziomie powierzchniowym gleb wybranego obszaru Równiny Sępopolskiej.


Rozpuszczalny Zn, Cu, Pb i Cd w uprawnych glebach płowych wytworzonych z pokrywowych utworów pyłowych Równiny Błońsko-Sochaczewskiej.


Wpływ sposobu użytkowania na zawartość i rozmieszczenie różnych form cynku w profilach gleb płowych i rdzawych.


Profilowa dystrybucja oraz mobilność ołowiu i kadmu w glebie uprawnej o zróżnicowanym uziarnieniu.


Zawartość wybranych metali ciężkich w glebach obszarów przyległych do Zakładów Przemysłu Cementowego w mieście Opolu.


Zmienność przestrzenna Zn i Cu ekstrahowanych roztworem DTPA w poziomie orno-próchniczym gleby płowej.


Zanieczyszczenie chromem a zawartość związków azotu w glebie.


Dynamika zmian zawartości azotu mineralnego w wierzchniej warstwie gleb rejonu oddziaływania Zakładów Azotowych "Puławy" SA.


Charakterystyka jakości gleb ogrodów działkowych w Kielcach.


Zawartość węgla organicznego i niektórych makropierwiastków w glebie zanieczyszczonej benzyną i olejem napędowym.


Soil hygiene in Vicinity of industrial enterprisses in middle povasie region.


Wpływ aktywności człowieka na zmiany fizyko-chemicznych gruntów w nawarstwieniach kulturowych w rejonie północnej części małego rynku w Krakowie.


Wpływ zasolenia spływów powierzchniowych na wymywanie metali z pyłów ulicznych do fazy wodnej.


Wpływ elektrolitów i pH na sorpcję chlorowodorku apmroliniowego w glebach o róznym uziarnieniu.


Toksyczna zawartość cynku i kadmy w glebie dla różnych gatunków roślin.


Safety of potatoes form aspect residual soil contamination by risk metals.


Zawartość wanadu w glebach i roślinach na terenach przyległych do PKN "Orlen" w Płocku.


Zawartość wybranych metali ciężkich w glebach i roślinach na terenie powiatu jeleniogórskiego.


Kształtowanie się zawartości wybranych pierwiastków w glebach organicznych okolic Milicza.


Arsen i tal w glebach i roślinach rejonu Bukowna.


Zawartość pierwiastków metalicznych w glebach i warzywach z ogrodów działkowych Gdańska i okolic.


Wpływ materii organicznej na pobieranie metali ciężkich przez rzodkiewkę i facelię.

Zawartość manganu i cynku w roślinności użytku zielonego na tle zmian kwasowości środowiska w Wieloleciu.

Zawartość i pobranie niklu przez rośliny przy zróżnicowanym pH gleb naturalnych oraz zanieczyszczonych kadmem lub ołowiem.

Wpływ odczynu gleby na współzależność między zawartością rozpuszczanych form cynku w układzie: gleba - roślinność łąkowa.

Zmiany zawartości cynku w roślinach nawożonych różnymi formami siarki.

Wpływ potasu wymiennego i 40K na migrację radiocezu 137CS z roztworu glebowego do roślinności.

Wpływ nawożenia jodem i azotem na skład mineralny marchwi.

Oddziaływanie selenu na siewki Zea mays rosnącej w środowisku skażonym ołowiem.

Wpływ nawożenia jodem i azotem na wielkość i jakość plonu marchwi.

Zmiany zawartości kwasu askorbinowego, glutationu, flawonoidów oraz związków fenolowych w wybranych gatunkach roślin w zależności od stopnia utlenienia selenu dodanego do podłoża. Cz 1. Rośliny jednoliścienne.

Ocena zawartości biopierwiastków oraz metali toksycznych w glebie i roślinności rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie.

Heavy metals in edible fruits. A case study of bilberry Vaccinium myrtillus.

(...)Ładowanie...