Przegląd Przyrodniczy V/3-4/1994

Dostępność: dostępny

Nr produktu: kpp-0013

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 2,00

Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy V/3-4/1994

Treść

ARTYKUŁY
Co nauka jest winna ochronie przyrody?
Mody w nauce i w ochronie przyrody.
Potrzeba integracji nauk przyrodniczych, ekonomicznych i społecznych dla realizacji ochrony zasobów przyrody w warunkach trwałego i zrównoważonego rozwoju.
Znaczenie edukacji przyrodniczej oraz własnych obserwacji  i uproszczonych prac badawczych w działalności terenowej  służby leśnej na obszarach chronionych.
Zmienność drzew i krzewów w badaniach naukowych realizowanych na terenie przyrodniczych obiektów chronionych.
Za i przeciw pracowniom naukowym w parkach narodowych.
O potrzebie biomonitoringu w parkach narodowych czyli o gromadzeniu danych na temat faktów i zjawisk przyrodniczych.
Monitoring środowiska przyrodniczego Gorczańskiego PN na bazie siatki stałych powierzchni badawczych.
O potrzebie powoływania służb badawczo-ochroniarskich w parkach krajobrazowych.
Realizacja prac naukowo-badawczych w obiektach prawnie chronionych na terenie RDLP Szczecin.
Kotłowe torfowisko wysokie Pniowski Ług.
Godne ochrony torfowisko Rybojady.
Badania nad torfowiskami pojeziornymi w Puszczy Augustowskiej jako podstawa ich ochrony.
Tendencje dynamiczne roślinności leśnej Drawieńskiego PN jako postulowana podstawa leśnej gospodarki rezerwatowej.
Obserwacja czy eksperyment na przykładzie projektu badawczego "Wpływ konkurencji roślinności połoninowej na tempo regeneracji górnej granicy lasu w Bieszczadzkim PN".
Obce gatunki drzew i krzewów w Wielkopolskim PN.
Inwentaryzacja dendrologiczna w południowej części Puszczy Zielonki k. Poznania.
Zmiany liczebności i struktury populacji języcznika zwyczajnego Phyllitis scolopendrium w Pienińskim PN.
Analiza faunistyczna jako narzędzie ochrony przyrody.
Zachowanie różnorodności agrocenoz  - istotnym problemem ochrony przyrody.
Ochrona środowiska przyrodniczego i wybór optymalnego wariantu przebiegu autostrady odcinka obejsćia Łagowa.
Problemy ochrony przyrody w dolinie rzeki Kamionki.
Szata rośłinna i problemy jej ochrony w Puszczy Bieniszewskij  k. Konina.
Inwenatryzacja przyrodnicza gmin na Dolnym Śląsku.
Komputer jako narzędzie gromadzenia danych florystycznych: doświdczenia informatycznych ignorantów.
Program komputerowej ewidencji i analizy flory regionalnej - Flora.
Inwentaryzacji i waloryzacja przyrodnicza terenów przygranicznych środkowego Nadodrza
NOTATKI
Nowe stanowisko Ferrisia wautieri w Polsce.
Gniazdo sierpówki Strepotpelia decaocto zbudowane z metalu.
Pierwsza obserwacja drozda obrożnego Turdus Torquatus w Wielkopolsce.
Dzięcioł syryjski Dendrocopos syriacus - nowy gatunek lęgowy dla Wielkopolski.
Agresywne zachowanie sierpówki
Strepotpelia decaocto wobec turkawki Strepotpelia turtur .
KORESPONDENCJE
Nikaragua - terra incognita
SPRAWOZDANIA
Badania numeryczne w badaniach struktury i funkcjonowania szaty roślinnej.
PRZEGLĄD WYDAWNICTW
AKTUALNOŚCI

Powstało PTOP Salamandra

Inni kupili:
Ptaki Palearktyki Zachodniej Ptaki Palearktyki Zachodniej

Dane w zakresie: systematyki ptaków, nazewnictwa łacińskiego i polskiego, stanu awifauny Palearktyki Zach. ...

Cena: 1,50 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne, 38 (1), 1997 Notatki Ornitologiczne, 38 (1), 1997

M.in.: awifauna Jurajskich PK, szponiaste i kruk w Wielkopolskim PN, sóweczka w Białowieskim PN, metodyka, ...

Cena: 4,50 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 38 (2), 1997 Notatki Ornitologiczne 38 (2), 1997

M.in. ptaki dol. Warty, pokarm 2 gat. myszołowów, szczudlak w Polsce, ortolan w Polsce i Europie, śpiew ptaków

Cena: 4,50 Więcej Do koszyka
Ładowanie...