Przegląd Przyrodniczy VI/3-4/1995

Dostępność: dostępny

Nr produktu: kpp-0016

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 2,00

Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy VI/3-4/1995

ARTYKUŁY
Ochrona przyrody a studia krajobrazu w planowaniu miejscowym;
Ochrona przyrody w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
Ochrona środowiska w działalności samorządów lokalnych z terenu parku narodowego (na przykładzie Wielkopolskiego Parku Narodowego);
Ochrona przyrody wobec zmian w sposobie użytkowania ziemi;
Zastosowanie metod geobotanicznych dla sporządzenia modelu zintegrowania z Drawieńskim Parkiem Narodowym włączonych w jego obszar gruntów porolnych;
Badania nad zmianą sposobu zagospodarowania lasów sosnowych na stałych powierzchniach doświadczalnych w Nadleśnictwie Torzym;
Ochrona oraz kształtowanie fitocenoz sposobem na zachowanie zróżnicowanej fauny - w oparciu o wstępne wyniki badań nad kózkowatymi (Coleoptera, Cerambycidae) Lasów Mirachowskich (Kaszubski Park Krajobrazowy, Nadleśnictwo Kartuzy);
Entomofauna martwego drewna - jej biocenotyczne znaczenie w środowisku leśnym oraz możliwości i problemy ochrony;
Las z lotu ptaka - optymalizacja struktury lasu i charakteru kompleksów leśnych z perspektywy ochrony awifauny;
Inwentaryzacja krajobrazu jako podstawa planu przestrzennego zagospodarowania gminy;
Możliwości inwentaryzacji miejsc ważnych dla ochrony różnorodności biologicznej na podstawie kryteriów geobotanicznych;
Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy "Remiz śródpolnych w rejonie wsi Wierzonka" (środkowa Wielkopolska);
Kulturowe i przyrodnicze znaczenie zadrzewień wzdłuż historycznych traktów śródleśnych na terenie Parku Krajobrazowego "Puszcza Zielonka";
Rośliny chronione na terenach zurbanizowanych;
Ochrona nietoperzy Chiroptera w jaskiniach Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej;
Rośliny chronione na terenach zurbanizowanych;
Zintegrowany monitoring populacji ptaków krajobrazu rolniczego w Polsce - propozycja badań;
Zmiany areału i liczebności cietrzewia Tetrao tetrix w Borach Dolnośląskich w latach 1982-94, oraz propozycje aktywnej ochrony tego gatunku;
Występowanie dużych drapieżników na obszarach chronionych i poza nimi: niedźwiedź, ryś i wilk w polskiej części Karpat;
Rola waloryzacji zoologicznej w procesie zagospodarowania przestrzennego łęgów rogalińskich;
Potrzeba ochrony dolin rzecznych na niżu jako terenów o szczególnych wartościach przyrodniczych;
Ochrona procesów generowanych przez rzeki jako podstawa ochrony przyrody w ich dolinach;
Ochrona przyrody w Zespole Nadwiślańskich Parków Krajobrazowych;
Wiedza studentów leśnictwa Akademii Rolniczej w Poznaniu na temat problematyki ochrony szaty roślinnej;
Ekologia krajobrazu - szkolne badania terenowe;
Inni kupili:
Ptaki Palearktyki Zachodniej Ptaki Palearktyki Zachodniej

Dane w zakresie: systematyki ptaków, nazewnictwa łacińskiego i polskiego, stanu awifauny Palearktyki Zach. ...

Cena: 1,50 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne, 38 (1), 1997 Notatki Ornitologiczne, 38 (1), 1997

M.in.: awifauna Jurajskich PK, szponiaste i kruk w Wielkopolskim PN, sóweczka w Białowieskim PN, metodyka, ...

Cena: 4,50 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 38 (2), 1997 Notatki Ornitologiczne 38 (2), 1997

M.in. ptaki dol. Warty, pokarm 2 gat. myszołowów, szczudlak w Polsce, ortolan w Polsce i Europie, śpiew ptaków

Cena: 4,50 Więcej Do koszyka
Ładowanie...