Przegląd Przyrodniczy VII/3-4/1996

Dostępność: dostępny

Nr produktu: kpp-0019

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 2,00

Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy VII/3-4/1996

Treść

ARTYKUŁY
Naturalność, swoistość i różnorodność przyrody jako wartości podlegające ochronie;
Naturalność lasu: w poszukiwaniu kryterium celu unaturalniania fitocenoz leśnych;
Dynamika układów ekologicznych a wzorce naturalności;
Tendencje dynamiczne roślinności Puszczy Knyszyńskiej - kierunki degeneracji i regeneracji fitocenoz leśnych w świetle badań eksperymentalnych;
Regeneracja grądu zboczowego Aceri-Tilietum w Skłudzewie (woj. toruńskie);
Unaturalnianie układów ekologicznych w Gorczańskim Parku Narodowym;
Piętnaście lat ochrony dolnoreglowych świerczyn w Gorczańskim Parku Narodowym: renaturalizacja czy ich dalsza synantropizacja?;
Procesy spontanicznej renaturalizacji w Pienińskim Parku Narodowym;
Koncepcje renaturyzacji szaty roślinnej torfowisk na przykładzie wybranych rezerwatów regionu gdańskiego;
Głos w dyskusji na temat "Czym jest a czym nie jest renaturyzacja";
Spontaniczna renaturalizacja wyeksploatowanych torfowisk wysokich;
Analiza układów ekologiczno-krajobrazowych w projektowanym rezerwacie "Dolina Rzeki Ilanki" jako podstawa optymalnego kształtowania ekotopów torfowiskowych;
Regeneracja populacji Senecio paluster (L.) DC. na spalonych łąkach torfowiskowych w dolinie Noteci, czyli krótkie panowanie;
Renaturalizacja stosunków ekologicznych w rejonie jeziora Piskory w Nadleśnictwie Puławy;
Projekt renaturalizacji zespołu ekosystemów wodno-torfowiskowych na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim i jego pierwsze efekty;
Projekt działań w rezerwacie "Ptasi raj" koło Gdańska - przykładem poszukiwania dróg naturalizacji terenów cennych przyrodniczo;
Charakterystyka strefy przejściowej oligotroficznego jeziora Jeleń na Pomorzu Zachodnim;
Rekultywacja hałd pokopalnianych w Konińskim Zagłębiu Węglowym;
Perspektywy rekultywacji wód: unaturalnianie struktur czy optymalizacja funkcjonalna?;
"Demelioracje" w zlewni rzek Wdy i Trzebiochy (Wdzydzki Park Krajobrazowy), a możliwość przywrócenia właściwych stosunków wodnych i unaturalnienia krajobrazu;
Introdukcja bobrów Castor fiber L., 1758 jako metoda renaturalizacji i powstrzymywania degradacji układów ekologicznych;
Zagadnienia naturalności i renaturyzacji siedlisk podmokłych ważnych dla ptaków wodnych i błotnych w Polsce;
Zmiany struktury krajobrazu rolniczego w wyniku zagospodarowania porzuconych pól;
Granice renaturalizacji: sytuacja dużych drapieżników w Tatrzańskim Rezerwacie Biosfery;
Hałdy poprzemysłowe - uciążliwy, a zarazem interesujący element krajobrazu Górnego Śląska;
Rola hałd zasadowych w utrzymaniu lokalnej bioróżnorodności;
Rola zatopisk (zalewisk) pogórniczych w renaturalizacji przemysłowego krajobrazu Górnego Śląska;
Kształtowanie i ochrona szaty roślinnej i krajobrazu w Anglii;
Wpływ sposobu wypasania na roślinność i populacje bezkręgowców na pastwiskach kredowych w południowej Anglii;
NOTATKI
Pokarm puszczyka Strix aluco L. z okolic Lubrzy (woj. zielonogórskie);
Lęgi kląskawki Saxicola torquata w Poznaniu;
PRZEGLĄD WYDAWNICTW
SPRAWOZDANIA
Badania naukowe w parkach krajobrazowych - konferencja w Schodnie (Wdzydzki Park Krajobrazowy) - 28 września 1996;
Inni kupili:
Ptaki Palearktyki Zachodniej Ptaki Palearktyki Zachodniej

Dane w zakresie: systematyki ptaków, nazewnictwa łacińskiego i polskiego, stanu awifauny Palearktyki Zach. ...

Cena: 1,50 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 38 (2), 1997 Notatki Ornitologiczne 38 (2), 1997

M.in. ptaki dol. Warty, pokarm 2 gat. myszołowów, szczudlak w Polsce, ortolan w Polsce i Europie, śpiew ptaków

Cena: 4,50 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 35 (1), 2004 Notatki Ornitologiczne 35 (1), 2004

M.in.: awifauna Bielawskich Błot i Wysoczyzny Siedleckiej, sowy w P. Romnickiej, bioakustyka, pliszka tundrowa

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...