Przegląd Przyrodniczy VII/3-4/1996

Dostępność: dostępny

Nr produktu: kpp-0019

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 2,00

Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy VII/3-4/1996

Treść

ARTYKUŁY
Naturalność, swoistość i różnorodność przyrody jako wartości podlegające ochronie;
Naturalność lasu: w poszukiwaniu kryterium celu unaturalniania fitocenoz leśnych;
Dynamika układów ekologicznych a wzorce naturalności;
Tendencje dynamiczne roślinności Puszczy Knyszyńskiej - kierunki degeneracji i regeneracji fitocenoz leśnych w świetle badań eksperymentalnych;
Regeneracja grądu zboczowego Aceri-Tilietum w Skłudzewie (woj. toruńskie);
Unaturalnianie układów ekologicznych w Gorczańskim Parku Narodowym;
Piętnaście lat ochrony dolnoreglowych świerczyn w Gorczańskim Parku Narodowym: renaturalizacja czy ich dalsza synantropizacja?;
Procesy spontanicznej renaturalizacji w Pienińskim Parku Narodowym;
Koncepcje renaturyzacji szaty roślinnej torfowisk na przykładzie wybranych rezerwatów regionu gdańskiego;
Głos w dyskusji na temat "Czym jest a czym nie jest renaturyzacja";
Spontaniczna renaturalizacja wyeksploatowanych torfowisk wysokich;
Analiza układów ekologiczno-krajobrazowych w projektowanym rezerwacie "Dolina Rzeki Ilanki" jako podstawa optymalnego kształtowania ekotopów torfowiskowych;
Regeneracja populacji Senecio paluster (L.) DC. na spalonych łąkach torfowiskowych w dolinie Noteci, czyli krótkie panowanie;
Renaturalizacja stosunków ekologicznych w rejonie jeziora Piskory w Nadleśnictwie Puławy;
Projekt renaturalizacji zespołu ekosystemów wodno-torfowiskowych na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim i jego pierwsze efekty;
Projekt działań w rezerwacie "Ptasi raj" koło Gdańska - przykładem poszukiwania dróg naturalizacji terenów cennych przyrodniczo;
Charakterystyka strefy przejściowej oligotroficznego jeziora Jeleń na Pomorzu Zachodnim;
Rekultywacja hałd pokopalnianych w Konińskim Zagłębiu Węglowym;
Perspektywy rekultywacji wód: unaturalnianie struktur czy optymalizacja funkcjonalna?;
"Demelioracje" w zlewni rzek Wdy i Trzebiochy (Wdzydzki Park Krajobrazowy), a możliwość przywrócenia właściwych stosunków wodnych i unaturalnienia krajobrazu;
Introdukcja bobrów Castor fiber L., 1758 jako metoda renaturalizacji i powstrzymywania degradacji układów ekologicznych;
Zagadnienia naturalności i renaturyzacji siedlisk podmokłych ważnych dla ptaków wodnych i błotnych w Polsce;
Zmiany struktury krajobrazu rolniczego w wyniku zagospodarowania porzuconych pól;
Granice renaturalizacji: sytuacja dużych drapieżników w Tatrzańskim Rezerwacie Biosfery;
Hałdy poprzemysłowe - uciążliwy, a zarazem interesujący element krajobrazu Górnego Śląska;
Rola hałd zasadowych w utrzymaniu lokalnej bioróżnorodności;
Rola zatopisk (zalewisk) pogórniczych w renaturalizacji przemysłowego krajobrazu Górnego Śląska;
Kształtowanie i ochrona szaty roślinnej i krajobrazu w Anglii;
Wpływ sposobu wypasania na roślinność i populacje bezkręgowców na pastwiskach kredowych w południowej Anglii;
NOTATKI
Pokarm puszczyka Strix aluco L. z okolic Lubrzy (woj. zielonogórskie);
Lęgi kląskawki Saxicola torquata w Poznaniu;
PRZEGLĄD WYDAWNICTW
SPRAWOZDANIA
Badania naukowe w parkach krajobrazowych - konferencja w Schodnie (Wdzydzki Park Krajobrazowy) - 28 września 1996;
Inni kupili:
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4/1996 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4/1996

M.in.: wilk w puszczy białowieskiej, podstawy ochrony zwierząt, szponiaste i boc. czarny w Beskidzie Sądeckimi

Cena: 2,90 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 5/2010 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 5/2010

Orzesznica w PK Promno; cietrzew i głuszec w Tatrzańskim PN; pająki w ryfugioach; skutki upraw roślin GM ...

Cena: 5,00 Więcej Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy VI/3-4/1995 Przegląd Przyrodniczy VI/3-4/1995

Zeszyt zawiera materiały z konferencji: Ochrona przyrody poza rezerwatami

Cena: 2,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...