Przegląd Przyrodniczy XVI/1-2/2005

Dostępność: dostępny

Nr produktu: kpp-0038

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 18,00

Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy XVI/1-2/2005

Treść

ARTYKUŁY

Rola sieci Natura 2000 w ochronie europejskiego dziedzictwa przyrodniczego.

Siedliska przyrodnicze - problemy ich identyfikacji i wyznaczania dla nich ostoi Natura 2000.

Systemy informacji geograficznej jako narzędzie wspomagające zarządzanie terenami chronionymi (na przykładzie Basenu Czarnocinskiego).

Problem typowania leśnych siedlisk przyrodniczych w ramach sieci Natura 2000.

Miejsce mięczaków w ochronie przyrody.

Szata roślinna "Uroczyska Dziembówko" koło Piły.

Ochrona przyrody w planowaniu przestrzennym: teoria - prawo - realia.

Planowanie przestrzenne w Polsce a system obszarów chronionych - ocena i perspektywy.

Wpływ inwestycji na środowisko przyrodnicze w strefie nadmorskiej w kontekście wstępnego projektu Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013; 2005; XVI; 1-2; 95-111

Inwestycja liniowa w dolinie rzeki - wpływ trasy siekierkowskiej na przyrodę doliny Wisły.

Rozmieszczenie i liczebność płazów na terenie planowanej inwestycji drogowej w rejonie Cybinki (Województwo Lubuskie).

Zieleń jako element ochrony środowiska nowej drogi - ostatni etap projektowania i wykonania inwestycji (na przykładzie dróg w terenach otwartych).

Infrastruktura komunikacyjna zespołu przyrodniczo-krajoznawczego "Morasko" w Poznaniu siecią korytarzy ekologicznych.

Zbiorowiska roślinne na terenie składowiska osadów poflotacyjnych "Gilów".

Rozprzestrzenianie się zabudowy aglomeracji łódzkiej na terenach otwartych na przykładzie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.

Człowiek - krajobraz - gatunki specjalnej troski na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej.

Inni kupili:
Notatki Ornitologiczne 39 (4), 1998 Notatki Ornitologiczne 39 (4), 1998

M.in.: bocian biały w Polsce, migracje siewkowców, nękanie przez błotniaki łąkowe, gniazda remizów, ...

Cena: 6,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 41 (1), 2000 Notatki Ornitologiczne 41 (1), 2000

M.in.: awifauna Równiny Bielskiej, rzadkie gatunki 1998r., ślady drapiezników w skrzynkach lęgowych, górniczek

Cena: 10,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 35 (1), 2004 Notatki Ornitologiczne 35 (1), 2004

M.in.: awifauna Bielawskich Błot i Wysoczyzny Siedleckiej, sowy w P. Romnickiej, bioakustyka, pliszka tundrowa

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...