Rośliny synantropijne

Dostępność: dostępny w ok. 5 dni roboczych

Nr produktu: 8228/mo/0060

W sklepie dodano: 28 lutego 2011

udostępnij

Cena: 69,0059,91

Do koszyka

Polecamy również

Rośliny łąkowe

Rośliny łąkowe

Książka opisuje różnorodność gatunkową roślin tworzących zbiorowiska łąkowe

Cena: 59,7669,00 zł
Rośliny synantropijne

Autorka: Barbara Sudnik-Wójcikowska

W książce przedstawiono powszechnie i rzadziej występujące gatunki siedlisk ruderalnych, pól uprawnych oraz gatunki obce na siedliskach naturalnych i półnaturalnych, czyli gatunki związane z osiedlami, gdzie żyją ludzie, i działalnością, którą prowadzi człowiek.

Każdy opis zawiera szczegółową charakterystykę botaniczną, informacje o występowaniu gatunku w Polsce i siedlisku, w którym rośnie, historię zawleczenia i status. Wszystkie najważniejsze cechy botaniczne przedstawiono na licznych fotografiach. Książka zawiera 266 opisów roślin synantropijnych. W części ogólnej znajduje się wiele ciekawych informacji dotyczących synantropizacji roślin.

Treść

Synantropizacja i synantropy.
Synantropizacja krajobrazu roślinnego.
Synantropizacja roślinności.
Synantropizacja flory.
Synantropizacja populacji i genetycznej struktury gatunku.
Dynamika występowania gatunków synantropijnych – migracje historyczne i współczesne.
Miasto jako szczególny układ siedlisk antropogenicznych i biocenoz synantropijnych.
Badania florystyczne w miastach.
Proces kształtowania się flory miejskiej.
Prawidłowości współczesnego rozmieszczenia gatunków na obszarach zurbanizowanych Europy Środkowej.
Specyfika florystyczna wybranych siedlisk antropogenicznych.
Siedliska ruderalne.
Rośliny szczelin murów, dachów, schodów, płyt chodnikowych i asfaltu.
Rośliny hałd pogórniczych i poprzemysłowych.
Rośliny wydepczysk, przydroży, poboczy ulic i autostrad.
Rośliny torowisk kolejowych i tramwajowych.
Rośliny wysypisk śmieci.
Rośliny portów, dworców, otoczenia elewatorów i młynów.
Siedliska polne (segetalne)
Chwasty upraw zbożowych i okopowych..
Chwasty upraw roślin pastewnych i przemysłowych.
Chwasty ogrodów botanicznych.
Relikty dawnych upraw.
Rośliny rodzime i obce uprawiane współcześnie i dziczejące przejściowo lub mające szansę zadomowienia się.
Siedliska półnaturalne szczególnie narażone na wpływy antropogeniczne.
Antropofity w lasach, nasadzeniach leśnych, na brzegach lasów i przydrożach leśnych.
Antropofity na aluwiach i wysychających brzegach zbiorników wodnych.
Antropofity w zaburzonych murawach, zaroślach ciepłolubnych i na wydmach.
Klasyfikacja fitosocjologiczna zbiorowisksynantropijnych i wybranych zbiorowisk półnaturalnych (z udziałem gatunków obcego pochodzenia).
Atlas roślin synantropijnych.
Rośliny siedlisk ruderalnych w miastach, miasteczkach, osiedlach, osadach i wsiach.
Rośliny synantropijne najpowszechniej spotykane na siedliskach ruderalnych i segetalnych.
Rośliny trwałych nieużytków, gruzowisk, murów miejskich, szczelin płyt chodnikowych.
Ruderalne gatunki ksero- i termofilne w dużych miastach.
Rośliny wydeptywanych, skażonych lub zasolonych siedlisk wzdłuż szlaków komunikacyjnych.
Rośliny przydroży, poboczy dróg, ścieżek, wydepczysk, boisk.
Rośliny poboczy ulic i autostrad wzbogaconych w sól.
Rośliny terenów kolejowych, torowisk tramwajowych.
Skażone tereny poprzemysłowe – rośliny hałd, wysypisk popiołów, kamieniołomów, żwirowni.
Rośliny siedlisk bogatych w azot – wysypisk śmieci, przychaci, przypłoci.
Chwasty polne – rośliny upraw polnych, ogrodów, ogródków, sadów.
Chwasty upraw zbożowych.
Chwasty upraw zbożowych na różnych typach gleb.
Chwasty upraw zbożowych na podłożu pozbawionym węglanu wapnia.
Chwasty upraw zbożowych na podłożu z zawartością węglanu wapnia.
Chwasty upraw okopowych.
Chwasty upraw roślin pastewnych i przemysłowych.
Chwasty ogrodów botanicznych.
Relikty dawnych upraw (pradziejowych i średniowiecznych) w otoczeniu grodzisk, grodów, zamczysk, warowni.
Rośliny rodzime i obce uprawiane współcześnie oraz dziczejące w otoczeniu pól, ogrodów i cmentarzy.
Gatunki obce na siedliskach naturalnych i półnaturalnych.
Antropofity w lasach i nasadzeniach leśnych, na ich brzegach, przydrożach leśnych i porębach.
Antropofity na aluwiach nadrzecznych i wysychających brzegach zbiorników wodnych.
Antropofity w zaburzonych murawach i zaroślach ciepłolubnych oraz na wydmach.
Ważniejsza literatura z zakresu synantropizacji roślin.

Rok wydania

2011

Wydawnictwo:

MULTICO

Liczba stron:

336

Format:

16x21 cm

ISBN:

978-83-7073-514-2

Oprawa:

broszurowa+plastikowa okładka


Inni kupili:
Rośliny chronione Rośliny chronione

Książka przedstawia 425 gatunków naczyniowych roślin chronionych w Polsce

Cena: 59,9569,00 zł Więcej Do koszyka
Rośliny łąkowe Rośliny łąkowe

Książka opisuje różnorodność gatunkową roślin tworzących zbiorowiska łąkowe

Cena: 59,7669,00 zł Więcej
Rośliny wodne i bagienne Rośliny wodne i bagienne

Książka opisują różnorodność krajowych gatunków przystosowanych do siedlisk wodnych

Cena: 55,9069,00 zł Więcej Do koszyka
Ładowanie...